Last modified Name Description
File วิธีใช้งาน Moodle Classic (สำหรับสมาร์ทโฟน แทปเล็ต)
File คู่มือการใช้งานระบบ E-Learning (สำหรับผู้เรียน)

คู่มือการใช้งาน Moodle 3.2 สำหรับผู้เรียนในระบบ E-Learning ทุกหลักสูตรของ รร.สร.พบ.

Folder สื่อการสอนวิชาการพยาบาล ส.ชั้นต้น (กพ.ทบ.)
Folder สื่อการสอนวิชาการพยาบาลสำหรับ ส.อาวุโส(กพ.ทบ.)
Folder สื่อการสอนวิชาการแพทย์ สำหรับ ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส (กพ.ทบ.)
Folder สื่อการสอนวิชาการเสนารักษ์ สำหรับ ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส (กพ.ทบ.)
Folder คู่มือ
Folder การปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ


File ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 47
File เหล่าทหารแพทย์(ปฐมนิเทศนายทหารใหม่)