เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน 50% รอบแรก 
1. ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 60%  
2. ให้เวลาทำข้อสอบ  120 นาที (เข้าทำข้อสอบแล้วต้องทำต่อให้เสร็จในเวลาที่กำหนด)

วันสอบ

ทภ.4  วันที่ 19 ม.ค.64 เวลา 0930-1230

ทภ.3  วันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 0930-1230

ทภ.2  วันที่ 21 ม.ค.64 เวลา 0930-1230
ทภ.1  วันที่ 22 ม.ค.64 เวลา 0930-1230

เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน 50% รอบแรก 
1. ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 60%  
2. ให้เวลาทำข้อสอบ  120 นาที (เข้าทำข้อสอบแล้วต้องทำต่อให้เสร็จในเวลาที่กำหนด)

วันสอบ

ทภ.4  วันที่ 19 ม.ค.64 เวลา 0930-1230

ทภ.3  วันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 0930-1230

ทภ.2  วันที่ 21 ม.ค.64 เวลา 0930-1230
ทภ.1  วันที่ 22 ม.ค.64 เวลา 0930-1230