สำหรับให้ นทน., นสน. ฝึกการใช้งานระบบ เข้าเรียน ส่งงาน ทำข้อสอบ ส่งข้อความถึงคนอื่น